Hållbara städer

Lösningar och strategier för framtidens socialt hållbara boende och byggande.

Hållbara städer inom Global Utmaning blir nu en del av Bostad2030.

Under en följd av år drev den oberoende tankesmedjan Global Utmaning opinionsbildning kring klimatkrisen. Vi sammanförde näringsliv, kommuner och akademi samt gav ut rapporter, omvärldsanalyser och policyförslag. Ett av våra fokusområden var vikten av att städer ställer om i FN:s Agenda 2030 anda. 

Tankesmedjan Global Utmaning blev tvungen att avsluta sin verksamhet på grund av bristande finansiering. Nu blir initiativet Hållbara städer en del av Bostad2030.

Under 5000 år har vi byggt städer för totalt tre miljarder människor. Världen står nu inför att vi ska bygga lika mycket till fram till år 2050. Det kräver enorma ansträngningar och dessutom måste dagens resursslukande städer byggas om till hållbara strukturer. Urbaniseringen har också bidragit till ökande ojämlikhet och segregation. Socialt hållbar stadsutveckling är en minst lika stor utmaning som klimatanpassning och att minska städernas fotavtryck på jordens resurser.

Under hösten genomför vi två idéseminarier för att väcka regering, riksbank, kommuner och bransch om vikten av att lösa bostadsfrågan i hela landet. 

Vi satsar nu framåt inom några preliminära teman, som vi vill utveckla tillsammans med Bostad 2030.

Kommande evenemang

Tema platsutveckling

Vi vet idag att social hållbarhet kräver samverkan inte bara kring trygghets- och trivselåtgärder utan också kring strukturella förändringar av den fysiska miljön. Vi vill kalla det platsutveckling. Det handlar om att komplettera befintliga områden med det som saknas genom nybyggnad, ombyggnad, renovering, hållbart resande, och en upprustad närmiljö. Det kräver en ny typ av samverkan som vi vill utveckla formerna för – en sorts värdeskapande förhandlingar.

Tema cirkularitet i bygg- och fastighetsbranschen

Byggandet står för 20 procent av klimatutsläppen. Det handlar både om byggmetoder och organisering av byggplatsen, val av byggmaterial och i högsta grad om att minska byggfusk och svinn och dess koppling till svartarbete och organiserad brottslighet. 

För samhällsutvecklingen handlar det vidare om att återanvända byggnader och byggdelar. Det borde vara det nya normala. Branschen har ett stort utvecklingsansvar där kunskap bara delvis finns. Vi vill titta på hindrande synsätt, organisering och inte minst regelsystemen. 

Tema samhällsbyggande som del i Sveriges gröna omställning

Vi ser industrisatsningarna i Norrland, växande industriorter i Mellansverige och expanderande tjänsteverksamheter i storstäderna. Bostadsbehovet som följer på detta är alla medvetna om. Men rätteligen är detta en gigantisk stads- och samhällsbyggandeutmaning, som kräver att stat, regioner och kommuner går samman. Det ser vi mycket litet av. Här krävs en vital diskussion.

Tema äldreboendefrågan

Hur ser strategierna ut för att lösa ett gott boende för äldre? Utmaningarna handlar inte minst om mängder av äldre flerbostadshus utan hiss, men också om alltför lite innovation kring boendeformer, där äldres initiativ kring byggemenskaper har svårt att finna finansiering. 


Rapporter från Hållbara städer

 • Svenska lösningar på globala utmaningar

  30 konkreta förslag på svenska lösningar. Rapporten har skrivits av tio av Global Utmanings seniora experter inom bl a klimat, ekologisk ekonomi, energi, finans, global hälsa, juridik och samhällsplanering. Bidraget från Hållbara städer behandlar FN:s hållbarhetsmål 10 om jämlikhet. Med ökande ojämlikhet hotas möjligheterna att uppnå de övriga målen. Det behövs en satsning på social […]

  Läs mer

 • En antologi om samverkan kring bo- och byggnadsfrågor.

  Antologin tar avstamp i bostadsfrågan ur ett historiskt perspektiv och belyser frågan utifrån den gemensamma strategin för en hållbar omställning: Agenda 2030.Datum: 2019-10-01 Författare: Carl-Johan Engström, Carolina Nordling, Erik Stenberg, Kristian Skånberg, Malin Bosaeus och Victoria Kalén Antologin tillkom i väntan på en samlad bostadspolitik och behandlar hur tillgången på bostäder kan öka och samtidigt läka […]

  Läs mer

 • Ledarskap för hållbara städer – en internationell utblick

  Vilken betydelse har egentligen ledarskapet för en stads utveckling? Vilken roll spelar relationen mellan stadens ledning och det privata näringslivet och mellan politiker och medborgare? Hur påverkar den nationella regeringen en stads möjligheter att utvecklas i hållbar riktning? För att få bättre grund för diskussion och lärande lyfter vi fram femton städer i sex världsdelar […]

  Läs mer

 • Urbaniserad värld – nya steg mot hållbara städer

  Stadsutvecklingen står inför stora utmaningar. Den snabba urbaniseringen innebär både hot och möjligheter. I den här antologin finns bidrag som vill få fram att städer blir hållbara bara om ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter behandlas – samtidigt. Skriften vill bidra till handlingskraft genom att öka förståelsen och bidra till tydligare förhållningssätt till hållbarhetsfrågorna. Utgiven av […]

  Läs mer

Våra seniora rådgivare

Global Utmaning arbetade med seniora rådgivare som aktivt medverkade i utvecklingen av teman för opinionsbildning och rapporter.

Monica Andersson univ lektor, f.d borgarråd Stockholm
Lars Anell f.d. ambassadör, mm
Göran Cars f.d. prof KTH samhällsplanering
Carl-Johan Engström f.d prof KTH stadsutveckling, f.d planeringsdirektör Uppsala
Christer Larsson adj professor LTH stadsbyggnad, f.d. stadsbyggnadsdirektör Malmö
Richard Murray f.d. expert Statskontoret, ordförande Ekoparken
Gun-Britt Mårtenson f.d. ordf HSB, mm
Karolina Skog f.d. miljöminister, mm
Kristian Skånberg expert och utredare LO
Lena Smidfelt Rosqvist Vd Trivector AB